تاریخ نشر

زبان

محل نشر

نویسندگان

ناشر

عنوان کتاب

1396

فارسی

ایران

کامبیز نرماشیری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

کبوتران بهشتی جلد یازده (زندگینامه شهدای مهندس استان سیستان و بلوچستان)

1394

فارسی

ایران

کامبیز نرماشیری، عطاالله نارویی فراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مرجع سریع برنامه SAP2000

2013

English

Germany

K. Narmashiri, S.M.T. Hosseini-Tabatabai

LAP Lambert Academic

Tuned Mass Damper- An Energy Dissipation Device for Earthquake/Wind Resistant Buildings

2013

English

Germany

K. Narmashiri, Ahmad Hassanpour-Gh.

Scholars’ Press

Base Isolator- An Energy Dissipation Device for Earthquake Resistant Buildings

2013

English

Germany

K. Narmashiri

Scholars’ Press

Shear Strengthening of Steel Beams Using CFRP Materials

2013

English

Germany

K. Narmashiri, M. A. Irandegani

Scholars’ Press

Structural Behaviours of Aluminum Panel- A Novel Type of Building Damper

2013

English

Germany

K. Narmashiri, M. A. Irandegani

LAP Lambert Academic Publishing

Aluminum Panel Yielding Dampers- An Energy Dissipation Device for Earthquake Resistant Buildings

2012

English

Germany

K. Narmashiri, Fatemeh Daliri A.

LAP Lambert Academic Publishing

Technical English for Civil and Structural Engineers-Volume Two

2012

English

Germany

K. Narmashiri, Fatemeh Daliri A.

LAP Lambert Academic Publishing

Technical English for Civil and Structural Engineers-Volume One

2011

English

Germany

K. Narmashiri

VDM Verlag Dr. Müller

Flexural strengthening of steel beams using CFRP materials, Part one: An investigation on CFRP failure modes

Text/HTML
ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495