سال ثبت

همکاران

کشور ثبت

محل ثبت

نوع اختراع

عنوان اختراع

1391

محمد علی ایرندگانی، کامبیز نرماشیری، محسن کالوندی

ایران

سازمان ثبت اختراع و مالکیت صنعتی

کاربردی

میراگر آلومنیمی جاری شونده

1391

محمد علی ایرندگانی، کامبیز نرماشیری، محسن کالوندی

ایران

سازمان ثبت اختراع و مالکیت صنعتی

کاربردی

پلیت آلومنیمی با تنش تسلیم پایین

 
ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495