محل اخذ مدرک

کشور

رتبه علمی

دانشگاه

رشته

نام

نوع استاد

مقطع

SOUTHAMPTON UNIVERSITY, UK

Malaysia

استاد

University of Malaya

Structural Engineering

Professor Ir. Dr. Mohd Zamin Jumaat

استاد راهنما

 

دکتری

UNIVERSITY OF LONDON, UK

Malaysia

دانشیار

University of Malaya

Structural Engineering

Dr. Nor Hafizah Ramli Sulong

استاد مشاور

UNIVERSITY OF HOUSTON, USA

ایران

استاد

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی سازه

پروفسور ابوالحسن وفائی

استاد راهنما

 

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی شریف

ایران

استاد

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی سازه

پروفسور همایون اسماعیل پور استکانچی

استاد مشاور

 
ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495