تاریخ نشر

زبان

محل نشر

دیگر نویسندگان

ناشر

عنوان کتاب

1396

فارسی

ایران

-

دانشگاه سیستان و بلوچستان

کبوتران بهشتی جلد یازده (زندگینامه شهدای مهندس استان سیستان و بلوچستان)

1394

فارسی

ایران

عطاالله نارویی فراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مرجع سریع برنامه SAP2000

2013

English

Germany

S.M.T. Hosseini-Tabatabai

LAP Lambert Academic

Tuned Mass Damper- An Energy Dissipation Device for Earthquake/Wind Resistant Buildings

2013

English

Germany

Ahmad Hassanpour-Gh.

Scholars’ Press

Base Isolator- An Energy Dissipation Device for Earthquake Resistant Buildings

2013

English

Germany

-

Scholars’ Press

Shear Strengthening of Steel Beams Using CFRP Materials

2013

English

Germany

M. A. Irandegani

Scholars’ Press

Structural Behaviours of Aluminum Panel- A Novel Type of Building Damper

2013

English

Germany

M. A. Irandegani

LAP Lambert Academic Publishing

Aluminum Panel Yielding Dampers- An Energy Dissipation Device for Earthquake Resistant Buildings

2012

English

Germany

Fatemeh Daliri A.

LAP Lambert Academic Publishing

Technical English for Civil and Structural Engineers-Volume Two

2012

English

Germany

Fatemeh Daliri A.

LAP Lambert Academic Publishing

Technical English for Civil and Structural Engineers-Volume One

2011

English

Germany

-

VDM Verlag Dr. Müller

Flexural strengthening of steel beams using CFRP materials, Part one: An investigation on CFRP failure modes

ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495