رساله تحقیقاتی

وضعیت

تاریخ پایان

تاریخ شروع

شهر

کشور

دانشگاه

رشته

مقطع

Carbon Fibre Reinforced Polymer strips for flexural and shear strengthening of steel I-beams

Excellence Award

2011

2008

Kuala Lumpur

Malaysia

University of Malaya

سازه- تخصص در مقاوم سازی سازه ها

دکتری

 
ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495