پایان

شروع

سمت

دانشگاه/ موسسه

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

1391

1390

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

سعید عزیزی

مقاوم سازی تیرهای فولادی با استفاده از برش مختلف انتهایی نوارهای پلیمر مسلح شده به فیبر کربن

1391

1390

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

حسین مهماندوست کتلر

مقاوم سازی برشی تیر-ورقهای فولادی به وسیله پلیمرهای مسلح شده به فیبر کربن

1391

1390

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

محسن قلی زاده

اثرات مقاوم سازی با پلیمرهای مسلح شده به فیبر کربن بر خواص کمانش جانبی-پیچشی تیرهای فولادی

1391

1391

استاد مشاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

محمد علی ایرندگانی

کاربرد میراگرهای جاری شونده پانل آلومنیم در سازه های فولادی

1391

1391

استاد مشاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

محبوبه ملایی

آنالیز تقریبی قاب محیطی در ساختمانهای بلند

1391

1391

استاد مشاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

طیبه کیخا

آنالیز استاتیکی سیستم ترکیبی قاب محیطی، هسته مرکزی، دو مهار بازویی و کمربند خرپایی در ساختمانهای بلند

1392

1391

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

نگار براهویی

بررسی رفتار سازه ای تیرهای I-شکل فولادی مقاوم سازی شده با کامپوزیت های کربن مهار شده

1392

1391

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

سیده فاطمه هاشمی

بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی بتنی توخالی

1392

1391

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دانیال نخعی

بررسی موقعیت و محل قرارگیری ورقهای پلیمر مسلح شده به فیبر کربن در مقاوم سازی ستونهای قوطی شکل فولادی

1392

1391

استاد مشاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مجید قزوینی پور اکبری

بررسی خوردگی در بتن خود تراکم حاوی خاکستر بادی و متاکائولین

1392

1392

استاد مشاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

فاطمه راشکی

تشخیص تخریب ناشی از زلزله در تیرهای بتنی با استفاده از تبدیل هیلبرت

1394

1392

استاد مشاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

امیر حمزه کیخا

بررسی عددی و آزمایشگاهی میزان افزایش ظرفیت فشاری ستونهای فلزی قوطی شکل توخالی تقویت شده با کامپوزیت FRP

1393

1392

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

امید یوسفی

مقاوم سازی خمشی تیرهای فولادی دارای نقص توسط CFRP

1393

1392

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

محمد رضا قائم دوست

مقاوم سازی اعضای فشاری قوطی شکل فولادی دارای نقص توسط CFRP

1393

1392

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

سمیه راشکی

بررسی اثرات نحوه برش انتهایی نوارهای CFRP در مقاوم سازی تیرهای فولادی

1393

1392

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

عبدالغنی دهقانی

مقاوم سازی موضعی تیرهای فولادی با استفاده از CFRP

1393

1392

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

غدیر مهرآمیز

مقاوم سازی ناحیه برشی انتهایی تیرهای فولادی توسط CFRP

1393

1392

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

اسحاق کتری زاده

مقاوم سازی خمشی تیرهای فولادی با استفاده از نوارهای CFRP مهار شده با قید مکانیکی

1394

1392

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

سمانه سرگزی

مقاوم سازی خمشی تیرهای فولادی با استفاده از نوارهای CFRP مقید شده

1394

1393

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

خدیجه درحی

مقاوم سازی ناحیه برشی انتهایی تیرهای فولادی دارای بازشو توسط CFRP

1393

1393

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

محبوبه جوشنگ ریگی

مقاوم سازی برشی تیرهای فولادی با استفاده از CFRP

1394

1393

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

معصومه کریمیان

مقاوم سازی ستون های دایروی شکل فولادی کوتاه دارای نقص توسط CFRP

1394

1393

استاد مشاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

هادی الوانی

بهینه سازی هزینه دیوار برشی در سازه های قاب فولادی ساده با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی

1395

1395

استاد مشاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مرتضی اکبری

کنترل لرزه ای سازه های بلند مجهز به میراگرهای جرمی تنظیم شده اصطکاکی نیمه فعال با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

1395

1394

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

امین شبانی عماری

اثرات ابعاد ومحل قرار گیری نقص در ستونهای فولادی قوطی شکل کوتاه مقاوم سازی شده با CFRP

1395

1393

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

ایمان بدیع دامغانی

مقاوم سازی ستونهای فولادی مربعی پر شده با بتن دارای نقص با CFRP

1395

1394

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

راضیه شهابی

تاثیر ابعاد و محل قرار گیری نقص در ستون های کوتاه دایره ای شکل فلزی مقاوم سازی شده توسط CFRP

1396

1393

استاد مشاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مسلم هاشمی

بررسی توزیع تنش و ناحیه ی پلاستیک اطراف نوک ترک با عمق و زاویه ی متغیر در مسائل دو بعدی

1397

1393

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

شهرام شکوری

مقاوم سازی ستون های قوطی شکل کوتاه فلزی توسط CFRP و مقایسه میزان اثربخشی تقویت در مقاطع مربع، مستطیل و دایره

1397

1393

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

رضا ثاقب

مقاوم سازی ستونهای قوطی شکل فلزی کوتاه مربع و مستطیل دارای نقص با استفاده از CFRP

 

1393

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

سودابه علی احمدی

مقاوم سازی برشی ناحیه انتهایی تیرهای فولادی با استفاده از  CFRP

1396

1394

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

ملیحه شه بخش

مقاوم سازی ستونهای فولادی استوانه ای کوتاه دارای نقص پر شده با بتن ، توسط CFRP

 

1394

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مهران نوبری

مقاوم سازی ستونهای مرکب فولادی با استفاده از  CFRP

 

1394

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

رقیه  شهرکی دلیر

مقاوم سازی مقاطع دایروی تو خالی فولادی درای نقص تحت بارهای عرضی توسطCFRP  

1396

1395

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

سعید ریگی

تاثیر ابعاد و محل قرارگیری نقص در مقاوم سازی ستونهای دایروی قوطی شکل فولادی کوتاه پر شده با بتن توسط CFRP

1396

1395

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

سیده سمانه حسینی نژاد

مقاوم سازی ستونهای مرکب کوتاه فولادی دوبل ناودانی با استفاده از CFRP

 

1396

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

منیره زارعی

مقاوم سازی تیر ورقهای دارای باز شوی دایره ای شکل در جان توسط CFRP

 

1396

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

طیبه خانه زایی

مقاوم سازی ستونهای کوتاه قوطی شکل فولادی دوبل ناودانی دارای نقص با CFRP

 

1396

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

الهه آذر نور

اثرات اندازه ی نقص در کارآیی صفحات  CFRP برای مقاوم سازی ستونهای فلزی استوانه ای شکل کوتاه

 

1396

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

منیره فاتحی جهانتیغ

اثرات اندازه ی نقص در کارآیی صفحات CFRP برای مقاوم سازی ستونهای فلزی مربع شکل کوتاه

 

1396

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

سکینه سالاری

مقاوم سازی اعضای فشاری کوتاه فولادی مرکب دوبل نبشی دارای لقمه فولادی توسط CFRP

 

1396

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

شهین سراوانی

مقاوم سازی تیر ورقهای دارای باز شو مربعی شکل در جان توسط CFRP

 

1396

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

داوود حسین آبادی

مقاوم سازی ستونهای کوتاه فولادی   Iتک توسط  CFRP

 

1396

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

غلام براهویی

مقاوم سازی ستونهای کوتاه فولادی مرکب چهار نبشی دارای بست افقی توسط

 

1396

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

محمدرضا خداداده شنگل

مقاوم سازی ستونهای کوتاه فولادی مرکب دوبل ناودانی دارای بست افقی توسط CFRP

 

1396

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

فاطمه سراوانی

مقاوم سازی اعضای فشاری کوتاه فولادی مرکب دوبل نبشی توسط CFRP

 

1397

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

بیتا قنبرزهی

مقاوم سازی موضعی ستونهای فولادی قوطی شکل کوتاه توسط CFRP

 

1397

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

امید یوسفی

مقاوم سازی ستونهای بلند فولادی دایروی شکل دارای نقص توسط CFRP

 

1397

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

حامد مخدومی درمیان

بهبود عملکرد ستونهای فولادی نقص دار تحت تاثیر حرارت بالا توسط الیاف CFRP

ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495