پایان

شروع

سمت

تعداد

نام موسسه/ اداره/ ارگان

ادامه دارد

1390

داور

1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

ادامه دارد

1391

داور

2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495