زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

زاهدان- تقاطع خیابانهای بزرگمهر و جانبازان- مجتمع بزرگمهر- طبقه اول

زاهدان- خیابان دانشگاه 57- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

آدرس فعلی

+98-5433452495

تلفن تماس

kambiznarmashiri[at]gmail.com   narmashiri[at]yahoo.com   &   narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس ایمیل

 
ایمیل

kambiznarmashiri[at]gmail.com & narmashiri[at]yahoo.com & narmashiri[at]iauzah.ac.ir

آدرس

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

تلفن

+98-5433452495